Huishoudelijk reglement


Gildevereniging Valthermond

gildeverenigingvalthermond@gmail.com

p/a Noorderdiep 498

7876 EB  Valthermond

06-48438471

Rek.nr. NL11 RABO 0364 7515 76

KvK 40045520


Huishoudelijk reglement van de Gildevereniging Valthermond


Art.  1   Leden en donateurs hebben recht op een vooraf vastgesteld pakket voor de uitvaart.

Art.  2  Aangemelde kinderen tot 1 jaar hebben recht op de helft van het bij artikel 1 vermelde pakket.

Art.  3  Voor leden van de vereniging zijn de aula en opbaarruimte tegen gereduceerde tarieven

            beschikbaar.

Art.  4  Voor niet leden van de vereniging zijn de aula en opbaarruimte tegen vastgestelde tarieven

            beschikbaar.

Art.  5  De (natura) pakketvergoeding wordt alleen verrekend als het overlijden binnen 48 uur is

            gemeld op het daartoe voorgeschreven telefoonnummer zoals op de website en overige

            publicaties van de Gildevereniging staat vermeld en een door de Gildevereniging aangewezen

            organisatie de uitvaart verzorgd.

Art.  6  Bij niet naleven van gestelde voorwaarden wordt de (natura) pakketvergoeding niet

            verrekend.

Art.  7  Alle vorderingen van de Gildeveniging moeten binnen de gestelde betalingstermijn worden

            voldaan op de bankrekening van de Gildevereniging.

Art . 8  De uitvaartverzorger wordt geacht het reglement van de vereniging in acht te nemen en zijn

            taak te volbrengen en dit met gepaste eerbied te doen en zich geheel in dienst te stellen van de

            nabestaanden en diens wensen.

Art.  9  Het is het personeel verboden tijdens de verrichte diensten te roken of alcoholische dranken

            te nuttigen.

Art. 10 De Gildevereniging past de AGV wetgeving toe op haar ledenadministratie.

Art. 11  Het bestuur beslist in alle gevallen waarin het reglement niet voorziet. Verandering in het

            reglement kan op een algemene vergadering bij meerderheid van stemmen gerealiseerd

            worden.

Art. 12  Deze reglementen treden direct na aanvaarding in werking.