Jaarvergadering 2020


De algemene ledenvergadering wordt in verband met het Corona-virus verplaatst naar een nader te bepalen datum!!

 

Agenda:


 1.   Opening
 2.   Notulen van 20 maart 2019
 3.   Jaarverslag 2019 secretaris
 4.   Jaarverslag 2019 penningmeester
 5.   Verslag kascommissie
 6.   Benoeming kascommissie
 7.   Contributie verhoging 2021 van 5% na actuarieel rapport, vaststelling
 8.   Pakketvergoeding 2021 van 2,5%
 9.   Mededelingen
 10.   Bestuursverkiezing:
  • Jolanda Nieuwenweg aftredend en herkiesbaar.
  • Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden tot een kwartier voor de vergadering.
 11.  Stand van zaken onderhoud/uitbreiding aula.
 12.  Evaluatie 100 jarig bestaan Gildevereniging.
 13.  Rondvraag
 14.  Sluiting 

                                    Het Bestuur